Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin

Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin to jednostki utworzone do realizacji zadań Miasta, którego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Wykazy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin i jednostek współpracujących:   
Do zadań Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a w szczególności sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • cmentarzy gminnych
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej medycznej i prawnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 • promocji gminy
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Miasto wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przez ustawy lub wynikające z porozumień zawartych z tą administracją. Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania Miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi. Miasto może tworzyć i przystępować do związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych lub regionalnych.

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2021/02/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2021/02/24 10:53:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2021/02/24 10:53:15 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/02/24 10:52:40 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/01/27 14:49:16 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/07/29 10:24:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/06/02 08:24:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 09:57:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 12:03:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 11:44:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 11:36:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/11/27 10:18:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/10/14 12:56:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/17 09:48:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/06/19 09:57:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/10 10:48:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/10 09:16:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/09 13:08:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/12 08:54:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:21:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:18:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/08 14:29:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/10/19 13:26:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/10/19 13:20:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/02/15 11:03:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/02/02 15:43:54 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/01/25 10:03:49 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/01/25 09:52:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/25 09:39:09 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/12 13:12:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/02/20 12:52:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/02/20 12:48:58 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/14 08:54:14 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/13 10:51:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/13 10:49:41 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/13 10:44:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/24 10:25:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/24 09:35:36 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2003/11/18 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2003/11/18 modyfikacja wartości