Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości/wyniki przetargów publikowane do dnia 01.04.2012

Ogłoszenie o organizowanym czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchommości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Rumiankowej działka nr 137/1 z obrębu 4209


 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Miasto Szczecin

 

 

 

 

Lp

 

Adres

(ulica)

 

 

Nr działki

Obręb

księga wieczysta

 

Pow. w m²

 

Przeznaczenie

nieruchomości

----------------------------------

Sposób

Zagospodarowania

 

 

Cena wywoławcza

netto

(zł)

 

Wadium (zł)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Rejon

ulicy

Rumiankowej

 

 

 

 

137/1

 

4209 (Dąbie 209)

 

SZ1S/00242027/5

 

 

 

 

 

 

2489

 

Zabudowa produkcyjna  i usługowa; 

w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

170 000,00

(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 

 

 

 

 

17 000,00

(słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

 

Zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 lipca 2020 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 20 października 2020 r.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2021 r.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.03.2021 r., O GODZ. 10.00, sala 161, I Piętro Urzędu Miasta Szczecin; Plac Armii Krajowej 1.

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa, w tym zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki, odzieży lub innych środków.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych jest ceną netto.

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna       jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru (wydanego, bądź potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruku komputerowego z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Miasto Szczecin –   Bank PKO BP S.A.  Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

 

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu(ulica, numer działki, numer obrębu) oraz dane podmiotu w imieniu którego wadium jest wpłacane (imię, nazwisko, numer PESEL lub numer NIP)

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 02.03.2021 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium    nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze –Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia  18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo” w Szczecinie (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534), działka nr  137/1 znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem: D.W.1037.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze  i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami tych sieci.
 3. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
  2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt  w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;
  3. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
  4. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
  5. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
  6. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu  kolidującego z inwestycją dokona ewentualnej wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 4. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Tczewskiej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie na gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 137/7 położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym nr 4209 (Dąbie 209), posiadającej księgę wieczystą Nr SZ1S/00162085/4 służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki nr 137/1 położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym nr 4209 (Dąbie 209), w rejonie ulicy Rumiankowej posiadającej księgę wieczystą Nr SZ1S/00242027/5. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce numer 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209) kategorii drogi publicznej. Obowiązki wynikające z urządzenia lub utrzymania urządzeń niezbędnych do prawidłowego korzystania z ustanowionej służebności, obciążać będą solidarnie wszystkich każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej, na rzecz której służebność zostanie ustanowiona, a powstałe z tego tytułu ciężary i koszty dzielone będę proporcjonalnie pomiędzy nimi bez możliwości dochodzenia od Gminy Miasto Szczecin zwrotu poniesionych nakładów. Prawo służebności opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do księgi wieczystej.
 5. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi.
 6. Działka nr 137/1 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209) jest gruntem o symbolu klas o użytku  „ŁIVb” podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat.
 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
 8. W przypadku wznowienia granic nieruchomości stanowiącej działkę nr 137/1 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209) na wniosek nabywcy, Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w ich powierzchni.
 9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 10. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz Regulaminem Przetargów dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  –                

 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin,

Plac Armii Krajowej 1, pokój 242, telefon (91) 424 57 68, fax (91) 435 12 89,  mail: wlisew@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów                    na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,                       poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.plw zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

 

 

 

 

 

 


Data publikacji:2021/01/28
Data wygaśnięcia:2021/03/03
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2021/01/28, odpowiedzialny/a: Wanda Lisewska, wprowadził/a: Wanda Lisewska, dnia: 2021/01/28 08:37:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wanda Lisewska 2021/01/28 08:37:34 nowa pozycja