Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje


Ogłoszenie nr 769852-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
 

Gmina Miasto Szczecin: Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102,

e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.

Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje.

Numer referencyjny: BZP/70/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do siwz.


II.5) Główny kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Termin wykonania etapu II przedmiotu umowy: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk: a) Architekt prowadzący: -posiadający uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń, oraz -posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), oraz -który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, jako architekt prowadzący, brał udział w pracach minimum jednego zespołu, który przygotował co najmniej jedną dokumentację projektową (na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę), której przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 2 000 m2. b) Projektant branży drogowej: -posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, oraz -posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), oraz -który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (samodzielnie albo w ramach zespołu projektowego) co najmniej jedną koncepcję lub dokumentację projektową lub program funkcjonalno użytkowy węzła przesiadkowego integrującego co najmniej 3 z 5 wymienionych elementów: tramwaj, autobus komunikacji miejskiej, autobus komunikacji międzyregionalnej lub dalekobieżnej, kolej, parking samochodowy. c) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: − posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, oraz − posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu (liczonego od dnia uzyskania uprawnień). d) Specjalista w zakresie inżynierii ruchu: -w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał samodzielnie lub brał udział w wykonaniu co najmniej 3 analiz komunikacyjnych, oraz -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jeden model makroskopowy systemu transportowego dla miasta powyżej 60 tysięcy mieszkańców oraz jeden model mikroskopowy ruchu kołowego. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. stanowisk. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: -przez budynek użyteczności publicznej zamawiający rozumie budynek użyteczności publicznej, o którym mowa w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; -przez analizę komunikacyjną zamawiający rozumie analizę określającą wpływ danej inwestycji niedrogowej na warunki ruchu panujące na układzie dróg publicznych lub analizę dotyczącą inwestycji drogowych w postaci prognozowania i analizowania ruchu na skrzyżowaniach, węzłach lub odcinkach dróg publicznych. -przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. -Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. -na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. -zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. -wszystkie ww. osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii związanej z przedmiotem zamówienia, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (tylko w zakresie osób, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 lit. b i c siwz tj. Projektanta branży drogowej oraz Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie osób, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 lit. a i d siwz tj. Architekta prowadzącego oraz Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu), według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8) oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

dodatkowe doświadczenie Architekta prowadzącego

15,00

udział w realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń

15,00

dodatkowe doświadczenie Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 3. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania etapu II lub zmianie terminu wykonania całości przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia umownego; 3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy, 4) zmianie składu Zespołu Projektowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. 4. Zmiana terminu wykonania etapu II lub zmiana terminu wykonania całości przedmiotu umowy będzie możliwa, jeżeli: 1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska opinii, uzgodnień, sprawdzeń lub zatwierdzeń dokumentacji pozwalających wykonać w ustalonym terminie przedmiot umowy; 2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem umowy; 4) Zamawiający wstrzyma Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w okolicznościach, o których mowa w pkt IV ppkt 8 opisu przedmiotu zamówienia; 5) Zamawiający przekroczy przewidziany zgodnie z umową termin na wnoszenie uwag/sugestii do przekazanej dokumentacji lub termin na dokonanie wyboru odpowiedniego wariantu, 6) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4, termin realizacji umowy/etapu może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa gdy: 1) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy. W tym przypadku Wykonawca przedłoży wycenę prac projektowych (dodatkowych lub zamiennych) sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy. 6. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa gdy: 1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych okoliczności, przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem umowy; 2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień, sprawdzeń lub zatwierdzeń dokumentacji, 3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp. 7. Zmiana polegająca na zmianie składu Zespołu Projektowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, następować może na wniosek Wykonawcy i możliwa jest na zasadach, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do umowy. 8. Zmiana terminu wykonania etapu I oraz etapu III umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W przypadku zamiaru dokonania zmiany terminów realizacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu (co najmniej w formie dokumentowej), Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji etapu II oraz zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy. 9. Mając na uwadze sytuację wynikającą z ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na wniosek Zamawiającego, każde ze spotkań z przedstawicielami Zamawiającego przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia może odbyć się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja). Możliwość realizacji spotkania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy. 10. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy. 12. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 – 7 powyżej będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 6 wymaga dodatkowo przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

Ogłoszenie nr 540399498-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 769852-N-2020
Data: 22/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13.01.2021, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20.01.2021, godzina: 10:30

Załączniki:

Załącznik nr 8 - dokumentacja pomocnicza


Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 20 stycznia 2021 r.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 20 stycznia 2021 r.

  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

            430.500,00 zł brutto

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności:

 

Oferta nr 1

An Archi Group Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

 

Cena:  848 700,00 zł brutto

 

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Architekta prowadzącego”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium udział w realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń”oferuje na ww. stanowisko dodatkową osobę.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

  

Oferta nr 2

Konsorcjum:

A2P2 architecture& planning Monika Arczyńska

ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk

oraz

mamArchitekci Sp. z o.o.

ul. Estońska 1 lok. 3, 03-903 Warszawa

 

Cena:  907 740,00 zł brutto

 

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Architekta prowadzącego”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium udział w realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń”oferuje na ww. stanowisko dodatkową osobę.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 Oferta nr 3

Biuro Inżynierskie „DAMART” Kraśniański i Wspólnicy Sp. j.

ul. Czorsztyńska 39A/5, 71-201 Szczecin

 

Cena:  477 240,00 zł brutto

 

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 Oferta nr 4

Maple Sp. z o.o.

al. Korfantego 76, 40-161 Katowice

 

Cena:  848 700 zł brutto

 

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Architekta prowadzącego”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium udział w realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń”oferuje na ww. stanowisko dodatkową osobę.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 Oferta nr 5

DEDECO Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 8/41a, 70-471 Szczecin

 

Cena:  1 223 850,00  zł brutto

 

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Architekta prowadzącego”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium udział w realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń”oferuje na ww. stanowisko dodatkową osobę.

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 Oferta nr 6

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku w restrukturyzacji

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

 

Cena:  895 071,00  zł brutto

 

Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Specjalisty w zakresie inżynierii ruchu”oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

   

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Gmina Miasto Szczecin

  Biuro ds. Zamówień Publicznych

  Urzędu Miasta Szczecin

  70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

  pl. Armii Krajowej 1

  www.szczecin.pl

   

   

  Znak sprawy: BZP/70/20                                                  Szczecin, 16 lutego 2021 r.

   

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje”.

    

  Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.).

  Oferta z najniższą ceną (tj. 477 240,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 430 500,00 zł).


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/12/22
  udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2020/12/22, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Justyna Malanda – Wściseł, dnia: 2021/02/16 12:49:04
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Justyna Malanda – Wściseł 2021/02/16 12:49:04 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2021/02/16 12:35:02 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2021/01/20 12:38:55 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2021/01/11 13:11:48 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/12/22 15:09:24 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/12/22 10:59:51 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/12/22 10:08:52 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/12/22 09:04:17 nowa pozycja