Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 1 siwz


Szczecin, 11 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.103.1.2020.JMW

Znak sprawy: BZP/70/20

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

  

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20 stycznia 2021r. Ilekroć w SIWZ występuje data 13 stycznia 2021r. zastępuje się ją datą 20 stycznia 2021r.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2021/01/11, odpowiedzialny/a: Bartłomij Miluch, wprowadził/a: Justyna Malanda – Wściseł, dnia: 2021/01/11 13:24:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Malanda – Wściseł 2021/01/11 13:24:23 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2021/01/11 13:14:34 nowa pozycja