Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

ROD "Chrobry" Pokoju - Zielna


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

„Wykonanie usługi badań katastralnych, w celu ustalenia zakresu władania przez Polski Związek Działkowców nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych”, z uwzględnieniem wymogów zawartych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – pismo znak: WMiRSPN-V.6845.1.2020.BM z dnia 23.01.2020 r., w tym:

  1. Sporządzenie mapy do celów prawnych (w 4 egz.), w skali 1:500 (mapa zasadnicza) uzupełnionej wynikami pomiaru.
  2. Ustalenie rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „Chrobry” ul. Pokoju – Zielna na niżej wymienionych działkach oraz działkach przyległych (w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządu danego ogrodu, wskazanym przez PZD), w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych, a w miejscach przekroczeń granic niżej wymienionych działek – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych).
  3. Zmianę użytku na obszarze rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „Chrobry” ul. Pokoju – Zielna.
  4. Wykonanie czynności odszukania/wznowienia i/lub ustalenia oraz okazania znaków granicznych działekewidencyjnych o nr:
    • 27, 37/11, 14/2 i 36/13, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3089 (Nad Odrą 89) w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin (działki nr 27, 37/11 i 14/2 pozostają w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców);
    • 4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3090 (Nad Odrą 90) w Szczecinie, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin i pozostającej w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

Wyżej wymienione działki stanowią zwarty kompleks ROD i leżą w rejonie ulic: Pokoju, Gocławskiej, Zielnej i Koszalińskiej. Powierzchnia ewidencyjna kompleksu: 19,3596 ha, powierzchnia geodezyjna: 19,3677 ha.

Wznowieniu/ustaleniu i okazaniu podlegają znaki graniczne niespełniające standardów (BPP 3) oraz te, które oznaczone są jako standardy spełniające (BPP 2), ale nie mają przypisanego operatu, albo przypisany operat wyklucza dowiązanie ich pomiaru do obwiązującej osnowy 3 klasy (942/1995) – 80 do wznowienia lub ustalenia.

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 03 marca 2021 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 03 marca  2021 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Zaproszenia niniejszego nie kieruję sie do wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2021/02/26, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/02/26 10:28:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/02/26 10:28:43 nowa pozycja