Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych / RODO

Inspektor ochrony danych Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin:
Monika Lau
adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
telefon: 914245702
e-mail: iod@um.szczecin.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

 1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin:

  Dane kontaktowe:
  Inspektor ochrony danych:
  Monika Lau
  Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
  telefon: 914245702,
  e-mail: iod@um.szczecin.pl 
  www: bip.um.szczecin.pl/chapter_50979.asp
   
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miasta Szczecin przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora. 
   
 3. W Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. 
   
 4. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
   
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
   
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

  1) nagrań rozmów telefonicznych i zapisów czatów obsługiwanych przez Centrum Informacji Mieszkańców Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin - przez okres 6 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  2) nagrań z monitoringu wizyjnego budynku- przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  3) rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Szczecin- przez okres 30 dni.
   
 7. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

  1) prawo dostępu do danych osobowych;
  2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
   
 8. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
   
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
   
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
   
 11. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Szczecin. 
   
 12. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl
udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2018/05/23, odpowiedzialny/a: Inspektor ochrony danych, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/01/13 15:45:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 15:45:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 15:35:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 08:41:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/20 15:11:33 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/05 09:21:50 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/05 09:19:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:56:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:47:21 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/03 14:17:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/26 10:15:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 14:36:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 10:31:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 09:09:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 10:48:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 09:56:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/23 13:55:33 nowa pozycja