Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 17 w Szczecinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i udziałem w nieruchomości gruntowej 

Lp.

Położenie i opis lokalu

 

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. lokalu

Pow.
działki

w m2

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej 
zagospodarowania

Udział
w częściach wspólnych budynku
i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

 

ul. Bolesława Śmiałego 17/16 

II piętro 

Opis:
5 pokoi, 
1 kuchnia,
1 łazienka,
1 WC,
2  pomieszczenia gospodarcze,
1 przedpokój

Nr działki:
83

Obr. 2157

KW:

SZ1S/00031474/1

127,38

 

 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

61/1000

 

510 000,00
(pięćset dziesięć tysięcy)

w tym:

lokal mieszkalny
473 400,00

udział
w nieruchomości gruntowej
36 600,00

25 500,00
(dwadzieścia pięć tysięcy pięćset)

594

zgodny
z charakterem użytkowania

 
 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07.02.2022 r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna.      

 Lokal został przeznaczony do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 509/WMiRSPN/2021 złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 18.10.2021 r.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału
w nieruchomości gruntowej.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243,poz. 1598, poz. 1626) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są  nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  a podlegających rejestracji
  - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu
  nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty
  lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.01.2022 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer Pesel lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla któregonie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej S.T.06 wskazanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin uchwalonego Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., dla której określono następujące warunki: funkcja dominująca – wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności i mieszkaniowo-usługowa; funkcje uzupełniające – zabudowa usługowa, usługi publiczne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi sakralne, garaż wielokondygnacyjny dla samochodów osobowych. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w studium.
 2. Lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 17 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.248.2019.ML z dnia 18.03.2019 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w  Protokole stanu technicznego lokalu z dnia 02.01.2019 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Z chwilą wydzielenia terenu niezbędnego do racjonalnego i prawidłowego korzystania z budynku Nabywca zobowiązuje się do nabycia udziałów w dodatkowej powierzchni gruntu zgodnie z art. 209a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).
 7. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 16 położonemu w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 17 jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 8. Dla przedmiotowego lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).
 9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 10. Zbywany lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 17w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od 01.12.2021 r. do 07.02.2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniuze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, kontakt e-mail: biuro@stbs.pl. W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
 11. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433, e-mail: jkonopka@um.szczecin.pl

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-
Referat ds. sprzedaży lokali
Urząd Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 543, e-mail: jkonopka@um.szczecin.pl
www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2021/12/01
Datawygaśnięcia: 2022/02/07
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2021/12/01, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Jaromira Konopka-Bomba, dnia: 2021/12/01 10:35:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jaromira Konopka-Bomba 2021/12/01 10:35:50 modyfikacja wartości
Jaromira Konopka-Bomba 2021/12/01 10:35:06 nowa pozycja