Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz nr 13/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38, dz. nr 50 obr. 4127


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

Wykaz nr 13/2021

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 26.04.2021r. do 17.05.2021r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Przewiewna 38

SZ1S/00071001/7

4127

50

338

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości została wydana Decyzja nr 29/WZ/2016 z dnia 27.04.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w układzie bliźniaczym z garażem w kondygnacji piwnicznej.

99 000,00

 

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 0/00)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia, w obrębie zbywanej nieruchomości
  2. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo   w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.
  5. W umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę nr 16/25 z obrębu 4127dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00201541/5- w postaci prawaprzechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38, stanowiącej działkę nr 50 z obrębu 4127, dla której ww. Sąd prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00071001/7, celem zapewnienia tej nieruchomości dostępu do drogi publicznej ul. Przewiewnej. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym – polegającym na nadaniu działce numer 16/25 z obrębu 4127 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 50 z obrębu 4127 bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów.
  6. Niniejszy wykazem anuluje się Wykaz nr 101/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 04.12.2017r. do 25.12.2017r. 
  7. Niniejszy wykazem anuluje się Wykaz nr 89/2019 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 21.10.2019r. do 11.11.2019r. 


Data publikacji: 2021/04/26
Data wygaśnięcia: 2021/05/17
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/04/26 09:46:35, odpowiedzialny/a: Marta Florczak, wprowadził/a: Marta Florczak, dnia: 2021/04/26 09:46:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Florczak 2021/04/26 09:46:52 modyfikacja wartości
Marta Florczak 2021/04/26 09:46:34 nowa pozycja