Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 69/2021 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Klonowica - działki nr 23/12 i 21/2 z obr. 2046


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz nr 69/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 18.10.2021 r. do 08.11.2021 r.            

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

-----------------------------------------

Sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

KW

obręb

nr dz.

ULICA SEBASTIANA KLONOWICA

-

2046

23/12 i

21/2

4278

nieruchomość gruntowa zabudowana

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 5” (Uchwała Nr XXVIII/713/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.03.2017r., Dz. U. Woj. Zach. 2017, poz. 1605 z dnia 12.04.2017r.) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.Z.1151.Uz przeznaczeniem terenu pod usługi; dopuszcza się mieszkalnictwo zbiorowe; dopuszcza się lokalizację sklepów o pow. sprzedaży nie większej niż 200 m2.

Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 6 planu: zakazuje się lokalizacji stacji paliw; zakazuje się usług związanych z obsługą pojazdów: warsztaty samochodowe, blacharskie, lakiernicze; zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych (…)

----------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

6 000 000,00

(słownie: sześć milionów złotych)

 

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  2. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a i w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/10/19
Data wygaśnięcia: 2021/11/09
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/10/19 08:21:55, odpowiedzialny/a: M. Mroczkowska, wprowadził/a: Dariusz Adamowski, dnia: 2022/02/21 08:30:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Adamowski 2022/02/21 08:30:19 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2021/10/19 10:15:23 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2021/10/19 08:28:30 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2021/10/19 08:26:42 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2021/10/19 08:23:29 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2021/10/19 08:21:55 nowa pozycja