Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz nr 18/2020 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Srebrnej 16a, działka nr 6/2, obręb 4174 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

WYKAZ   nr   18/2021

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  10.05.2021 r.  do  31.05.2021 r.                 

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

Szczecin,
ul. Srebrna  16a

 

 

 

 

 

 

 

SZ1S/00113861/0

 

 

 

 

 

 

4174

 

 

 

 

 

 

6/2

 

 

 

 

 

 

388

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin” (Uchwała nr XVII/470/12 z dnia 26.03.2012r.) ww. działka położona jest w jednostce planistycznej D.K.03, w obszarze  wskazanym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.000,00

 

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona
    z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/05/10
Data wygaśnięcia: 2021/06/21
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2021/05/07 14:39:18, odpowiedzialny/a: D. Adamowski, wprowadził/a: Małgorzata Angrot-Glińska, dnia: 2021/05/10 10:08:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/05/10 10:08:16 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/05/07 14:59:29 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/05/07 14:39:18 nowa pozycja