Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Opieka nad dziećmi do lat 3

UWAGA!!

DRODZY RODZICE!!

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie informuje, iż w roku 2019/2020 odbywać się będzie rekrutacja na nowe miejsca w żłobkach, która będzie niezależna od corocznych naborów do żłobków miejskich realizowanych w oparciu o elektroniczny system naborów do żłobków miejskich Szczecina (https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/).

W każdym z trzech projektów RPO WZ bezwzględne pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają rodzice/prawni opiekunowie z niepełnosprawnościami oraz dzieci z niepełnosprawnościami!

Bieżące informacje będą umieszczane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/. Poniżej prezentujemy podstawowe zasady udziału w projektach, ale szczegóły znajdują się w regulaminach umieszczonych na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ lub będą dostępne po opublikowaniu właściwych regulaminów i formularzy odrębnie do każdego projektu.

W Projektach mogą wziąć udział rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Wsparcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,

lub

2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Udział w Projektach jest bezpłatny. Rodzice/prawni opiekunowie w zależności od założeń danego projektu mogą wnosić jedynie wkład własny na pokrycie kosztów wyżywienia i artykułów higienicznych (do ok. 150 zł za miesiąc). Opłata nie jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć również na tzw. wsparcie pozaprojektowe. Należy do niego przede wszystkim pomoc w znalezieniu pracy adekwatnej do możliwości danej osoby.

Dzieciom z niepełnosprawnościami zapewniamy profesjonalną opiekę opiekunów i odpowiednie wyposażenie żłobka, ale także adekwatne wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne i dietetyczne. 

Szczególna uwaga zwracana będzie również na właściwy dobór pomocy dydaktycznych i zabawek pod kątem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 Poniżej podajemy podstawowe informacje o dodatkowych naborach w 2019 roku:

  1. W ramach projektu pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

1)  Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3

2)  Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61

3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3

W ramach projektu pt. „Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie”:

Wstępna data rozpoczęcia opieki nad dziećmi została określona na 1 października 2019 roku. Będzie to nowa placówka miejska zlokalizowana przy ulicy Bronisława Sobola (w rejonie ulicy Szosa Polska) dostosowana do opieki nad 60 dziećmi. Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji i udostępnienia formularzy przewidywany jest na lipiec/sierpień 2019 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi projektu, który został wskazany wyżej, tj. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” Dokumenty rekrutacyjne i wymogi będą bardzo zbliżone do tego projektu. Żłobek ten jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.plw zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

  1. W ramach projektu pt.” Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

  1. Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c (40 dodatkowych miejsc)
  2. Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 (40 dodatkowych miejsc)
  3. Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12 (16 dodatkowych miejsc)

Wstępny termin uruchomienia nowych miejsc jest planowany na początek 2020 roku (marzec 2020). Bardziej szczegółowe informacje będą dostępne od IX/X 2019 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi projektu, który został wskazany wyżej, tj. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” Dokumenty rekrutacyjne i wymogi będą bardzo zbliżone do tego projektu. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.plw zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki nr 2, 3 i 6.

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które będą publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/. W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Więcej informacji można uzyskać w żłobkach objętych poszczególnymi projektami oraz w Zespole Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54. Z placówkami można kontaktować się w godzinach ich pracy, zaś w przypadku Żłobka Miejskiego „Zając Borówka” informacji należy szukać na ww. stronie internetowej oraz pod numerami telefonów: 91 434 16 16  i  tel. 512 773 323.

 

  

Informacja dla Rodziców

W związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 wszyscy rodzice/opiekunowie prawni,

- posiadający min. 3 dzieci

-posiadający dziecko niepełnosprawne w stopniu nie wymagającym indywidualnej opieki

-legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym,     

którzy złożyli już wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka

(przed dniem 18 stycznia 2018 r.) i czekają w kolejce  powinni zgłosić się do żłobków pierwszego wyboru (do dnia 30 marca 2018r.)  i uzupełnić dane dotyczące:

- wielodzietności (w formie pisemnego oświadczenia)

-niepełnosprawności dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego (przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności).

 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r.  znowelizowana zostaje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Zmiany będą dotyczyły między innymi zakresu oraz sposobu składania wniosków o wpis, zmianę oraz wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zmiany te dotyczyć będą również wykazu dziennych opiekunów, który od 1 stycznia 2018 r., z uwagi na zmianę zakresu informacji w nim zawartych zmieni się w wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

                Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 34. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, z którego wynika, iż do 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów będą zobowiązane uzupełnić (za pośrednictwem  PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie.

 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2013/08/07, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Dorota Lokś, dnia: 2019/05/14 09:10:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Lokś 2019/05/14 09:10:37 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2019/05/14 09:10:10 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/29 09:02:25 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/29 09:00:27 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:20:20 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:18:15 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:09:18 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:05:28 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:04:48 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 10:36:46 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/24 14:43:34 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2019/01/24 09:24:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/13 14:37:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/13 14:36:44 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2018/02/12 12:40:44 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2018/02/09 13:46:09 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2018/02/09 13:16:51 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2017/12/20 09:41:42 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2017/12/20 09:40:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/08/13 10:57:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/07 12:14:53 nowa pozycja