Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wytyczne do sprawozdań finansowych

za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok tj.

- bilans,

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

- zestawienie zmian w funduszu,

- informację dodatkową

należy sporządzić według wzoru określonego w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak jak w roku ubiegłym do sprawozdania finansowego za 2020 rok należy dołączyć Oświadczenie dla firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin podpisane przez Kierownika i Głównego Księgowego jednostki budżetowej, przygotowane na formularzu udostępnionym poniżej.

W celu usystematyzowania informacji na temat zdarzeń gospodarczych, które zachodziły w jednostce w danym roku - przy sporządzaniu sprawozdania finansowego należy uwzględnić podstawowe wytyczne do Informacji dodatkowej za 2020 rok oraz tabele wyłączeń wzajemnych.

Wytyczne do Informacji dodatkowej składają się z części opisowej i tabel (załączniki nr 1 do 10). Tabele wyłączeń przygotowane są w pliku Excell.  

Poniżej tabele wyłączeń do sprawozdań finansowych i krótkie wskazówki do prawidłowego ich sporządzania oraz pliki zawierajace wykazy jednostek oświatowych, pozostałych jednostek budżetowych oraz Instytucji Kultury i Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Kwoty wyłączeń podaje się w złotych i groszach. Nie należy ich zaokrąglać.

W tabelach wpisane są pozycje sprawozdań, które dotychczas występowały najczęściej.

Jeśli w jednostce występuje wyłączenie z tytułu innego niż wymieniony w tabeli należy go dopisać.

 

1. Tabela nr 1 - wyłączenia do bilansu

W tabeli nr 1 ujmuje się rozrachunki z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać rozrachunków ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

2.  Tabela nr 2 - wyłączenia do rachunku zysków i strat

W tabeli nr 2 ujmuje się przychody i koszty w powiązaniu z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać przychodów i kosztów w powiązaniu ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

3. Tabela nr 3 - wyłączenia do zestawienia zmian w fundusz jednostki

W tabeli nr 3 ujmuje się zwiększenia i zmniejszenia funduszu w powiązaniu z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać zwiększeń i zmniejszeń funduszu w powiązaniu ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

4. Tabela nr 4 - wyłączenia do bilansu skonsolidowanego

W tabeli nr 4 ujmuje się  rozrachunki wyłącznie z Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej, które są wymienione w załączniku:
Instytucje_Kultury_Zakłady_Opieki_Zdrowotnej

 

5. Tabela nr 5 - wyłączenia wzajemne z Urzędem Miasta Szczecin

W tabeli nr 5 ujmuje się wyłączenia dotyczące wyłącznie Urzędu Miasta Szczecin w zakresie danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).

Strefa Płatnego Parkowania (bilety i abonamenty) - nie jest powiązana z Urzędem Miasta - nie należy jej uwzględniać w tabeli nr 5.

W punkcie 1 tabeli nr 5, wiersz "weryfikacja pracownika Urzędu Miasta" - pozostaje pusty.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2020/12/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2021/02/03 12:24:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2021/02/03 12:24:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 12:17:28 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 12:02:53 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 12:01:42 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 12:00:33 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 11:52:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 08:18:44 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 08:17:35 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 08:16:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 08:14:38 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/03 08:11:59 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/02 16:19:56 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/02 16:19:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/02 16:15:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/02 16:07:33 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/02 16:06:44 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/02/02 16:02:59 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/12/11 09:27:05 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/12/11 09:22:43 nowa pozycja