Przejdź do treści
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

zamknij komunikat

Od 15 lipca br. Urząd Miasta jest dostępny dla mieszkańców, którzy wcześniej nie umówili się na wizytę. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują jednak ograniczenia.

Warto wiedzieć

Dla mieszkańców dostępne są wszystkie wejścia (z wyjątkiem tego, które prowadzi do remontowanej części gmachu).

Punkt Informacyjny działa w prawym skrzydle.

Ze względów bezpieczeństwa w sali obsługi interesantów (nr 62) będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 57 osób.

REJESTRACJA POJAZDÓW – realizowane są tylko umówione wizyty. Można umówić się na wizytę , również na bieżący dzień w specjalnie oznaczonym punkcie w Sali 62.

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego umawiania wizyt w wydziałach i biurach Urzędu Miasta. Rezerwacji można dokonać przez Internet na stronie rezerwacjaboi.um.szczecin.pl oraz telefonicznie (numery telefonów poniżej).

Wnioski i podania można składać:

 • osobiście w Kancelarii (sala 62 stanowiska 44 - 46)
 • pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
 • za pośrednictwem platformy EPUAP
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w wejściu środkowym

Wszelkich opłat związanych z poszczególnymi sprawami można dokonywać poprzez:

Ważne numery telefonów

 • Infolinia tel. 91 424 5000
 • Rejestracja pojazdów tel. 91 424 5337 lub 91 435 1132
 • Prawa jazdy tel. 91 424 5275
 • Decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o warunkach zabudowy tel. 91 424 5980
 • Zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania tel. 91 424 5369
 • Obrót nieruchomościami tel. 91 424 5523
 • Sprawy mieszkaniowe i regulacji stanów prawnych nieruchomości tel. 91 424 5976
 • Księgowość - opłaty tel. 91 424 5398
 • USC - urodzenia tel. 91 42 45 252
 • USC - małżeństwa tel. 91 42 45 255 lub 91 42 45 257
 • USC - zgony tel. 91 42 45 261
 • Gminne Biuro Spisowe tel. 91 42 45 229
 • Filia Urzędu Miasta tel. 91 462 7172

Godziny urzędowania dostępne są tutaj.

Wszystkie numery telefonów do poszczególnych pracowników dostępne są tutaj.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej opisane powyżej zasady obsługi interesantów mogą ulec zmianie.


Uwaga

Dotyczy zakończonego naboru wniosków w ramach Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

W toku procesu oceny wniosku Gminy Miasto Szczecin o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, dnia 18.11.2021 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców dodatkowy obowiązek związany z poświadczeniem zatrudnienia w PPGR.

W związku z powyższym, Miasto Szczecin informuje o konieczności uzupełnienia przez osoby, które złożyły oświadczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR wskazanego członka rodziny. Honorowane są następujące dokumenty np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie wydane przez KOWR, zaświadczenie wydane przez ZUS lub też inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PGR. Powyższy warunek jest obligatoryjny, celem dalszego ubiegania się o wsparcie.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin (Kancelaria sala 62) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w wejściu środkowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 grudnia 2021r. w godzinach pracy Urzędu.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy osób ubiegających się o sprzęt komputerowy.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej:

 • Zarządzenie nr 227/16 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
 • Zarządzenie nr 228/16 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016.1764).
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
 • Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).

Lista załączników